Betere samenwerking tussen zorg en veiligheid

Zorg en Veiligheid verbinden: minder daders én minder slachtoffers

Het kerninstrument in het traject Zorg en Veiligheid is de City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad. Dit is in eerste instantie de experimenteeromgeving voor dit traject. Het doel van die City Deal is om criminaliteit en overlast te voorkomen door het zorgdomein en het veiligheidsdomein beter met elkaar te verbinden. Dit leidt tot een vroegtijdige signalering en integrale aanpak om daderschap en slachtofferschap te voorkomen. Ook in het kader van de sanctietoepassing en re-integratie speelt de verbinding tussen de domeinen zorg en veiligheid in het sociaal (lokaal) domein een steeds belangrijkere rol. Hiermee voorkomen we zowel maatschappelijk leed als maatschappelijke kosten.

Binnen het traject Zorg en Veiligheid delen we de ervaringen van de City Deal en van andere best practices landelijk. De City Deal is daarmee de motor voor de eerste invulling van het traject Zorg en Veiligheid. We kunnen de City Deal na tussenevaluaties uitbreiden met nieuwe steden en andere onderwerpen. Daarnaast blijft er natuurlijk ruimte om andere knelpunten die uit de lerende praktijk van sociaal domein, zorg en veiligheid naar voren komen, op te pakken.

Belangrijke onderwerpen zijn in ieder geval:

  • preventie en risicosignalering;
  • bescherming van kwetsbare groepen;
  • het vraagstuk rond huishoudens met meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden zoals wonen, schulden, participatie;
  • ook re-integratie en nazorg zijn binnen dit traject van het Programma Sociaal Domein onderwerpen die zich lenen voor kennisuitwisseling en verbreding.

City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad

Op 20 maart 2017 is op initiatief van gemeente Tilburg en Ministerie van JenV de City Deal gestart gericht op de steden Almere, Breda, Leeuwarden, Tilburg, Maastricht, Nijmegen en Zoetermeer. Met deze City Deal willen de betrokken steden en de ministeries van SZW, VWS, BZK en JenV aan de hand van praktijkvoorbeelden vernieuwen en innoveren in het zorg- en veiligheidsdomein. Het accent ligt op kwetsbare personen die zowel vanuit veiligheid, zorg en participatie ondersteuning nodig hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan risicojeugd, licht verstandelijk beperkten, ex-gedetineerden en personen met verward gedrag. Deze meervoudige problematiek vraagt om een brede integrale levensloopbenadering en maatwerk, die de steden in deze City Deal gaan bieden.