Vernieuwing van integraal toezicht in het sociaal domein

Integrale zorg en ondersteuning, betrouwbaar toezicht

Het zorg dragen voor kwaliteit van zorg en ondersteuning en het borgen van het vertrouwen van de burger, staat centraal in de organisatie van het toezicht in het sociaal domein. Maar hoe organiseer je het toezicht op een vernieuwende wijze opdat het bijdraagt aan een meer lerend stelsel dat zorg draagt voor een goede kwaliteit van zorg en ondersteuning en het vertrouwen van burgers waarborgt? Deze vraag staat aan de basis van dit traject.

De burger met zijn of haar ondersteuningsbehoefte staat hierbij centraal. Dit vraagt derhalve om het sociaal domein in haar volle omvang bij de visievorming te betrekken en deze zo min mogelijk “op te knippen”. Iemand die zorg of ondersteuning nodig heeft, denkt immers vanuit één hulpvraag. In elk geval niet vanuit verschillende hokjes en kokers die bij verschillende overheden en andere partijen zijn georganiseerd. Door gemeenten en ministeries wordt daarom hard gewerkt aan het bieden van integrale zorg en ondersteuning, met ook oog voor kwaliteit, continuïteit en duurzaamheid.

Het doel van dit traject is om te komen tot een vernieuwing van het integrale toezicht dat zorg draagt voor de kwaliteit van de integrale zorg en ondersteuning en het vertrouwen van de burger borgt. Uitgangspunt hierbij is werken vanuit de lerende uitvoeringspraktijk.

Aanpak

In dit traject wordt allereerst met een groot aantal betrokkenen nagedacht en uitgewerkt in welke richting de vernieuwing van het integrale toezicht zich moet ontwikkelen en welk samenspel van betrokken partijen dat vraagt. Vervolgens gaan we experimenteren met deze vernieuwing  in een aantal proeftuinen. De gedachte is om deze proeftuinen inhoudelijk te verbinden aan andere thematrajecten in het Programma Sociaal Domein, waaronder 18-/18+, personen met verward gedrag, LVB, en integratie statushouders.