Samenwerking zorgverzekeraars, rijk en gemeenten

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars

Veruit de meeste jongeren vinden op eigen kracht en met steun van hun omgeving een plek in de maatschappij. Een goede start is echter niet voor alle jongeren vanzelfsprekend. Ongeveer 155.000 jongeren gaan niet naar school en werken niet. Ongeveer 187.500 jongeren hebben een vorm van jeugdhulp, jeugdreclassering of jeugdbescherming gehad. Zij zijn kwetsbaar in de samenleving, op school en op de arbeidsmarkt.

De afgelopen drie jaar zijn verschillende trajecten opgetuigd om de samenwerking tussen gemeenten en de zorgverzekeraars te verbeteren. We noemen hier twee belangrijke, bestaande trajecten: het informele Jongeriusoverleg en het formele traject van samenwerking via de samenwerkingsagenda tussen Zorgverzekeraars Nederland en de VNG.

Het beeld is dat er veel positieve ontwikkeling zijn op landelijk en lokaal niveau. Tegelijkertijd zijn er in de praktijk nog flinke verbeterslagen te maken. Zo spelen er nog steeds grensvlakkenkwesties m.b.t. ouderenzorg, de zorg voor mensen met een beperking en ggz.

Daarom is in het kader van het Programma Sociaal Domein een aanvullend traject gericht op de samenwerking tussen zorgverzekeraars, gemeenten en rijk van start gegaan.

Landelijke coalities

Door het vormen van een of meer landelijke coalities van gemeenten, zorgverzekeraars, Rijk, zorgaanbieders, cliëntorganisaties en andere stakeholders rondom een thema willen we voortgang maken met de verbeterslagen. Het uitgangspunt voor een coalitie is werken vanuit de lerende uitvoeringspraktijk. In het leren van praktijksituaties komen ook knelpunten naar voren waarbij het rijk een belangrijke partij zal blijken om een doorbraak te creëren.

Het doel van een coalitie is om:

  • verder te komen met het versterken van passende zorg in de wijk
  • meer in te zetten op preventie
  • verder te komen met de zogenaamde grensvlakkenkwesties en het oplossen ervan en
  • het sociale en medische domein beter te verbinden

Op dit moment onderzoeken we rondom welke thema’s we de meest kansrijke coalitie kunnen vormen. Ook wordt gezocht naar een projectleider. Begin december wordt hierover meer bekend.

Trajectregisseurs

Trajectregisseurs zijn José Manshanden, directeur GGD Amsterdam-Amstelland en Marieke Kleiboer, directeur Maatschappelijke Ondersteuning, ministerie van VWS.

Versterken samenwerkingsverbanden

De transformatie van de zorg vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden en verbindingen tussen gemeenten en verzekeraars. We hebben te maken met gezamenlijke opgaven, gezamenlijke opdrachtnemers maar vooral ook gezamenlijke cliënten en burgers. Sinds 2014 werken gemeenten en zorgverzekeraars informeel samen in het zogenaamde Jongeriusoverleg.

Samenwerking in kaart (juli 2017)

Op welke gebieden en hoe werken gemeenten en regio’s met zorgverzekeraars samen aan de verbinding van het sociaal en het medisch domein? De VNG en ZN brachten, met hulp van adviesbureau AEF, samenwerkingsprojecten en -afspraken in beeld via ‘samenwerkingskaarten’.