Samenwerking zorgverzekeraars, rijk en gemeenten

Hoe kunnen de domeinen zorg en veiligheid beter samenwerken, zodat we mensen met complexe problemen de juiste hulp bieden?

Waar werken we aan?

Een betere samenwerking tussen zorgverzekeraars, Rijk en gemeenten, zodat kwetsbare mensen sneller en beter geholpen worden.

Waarom werken we hieraan?

De zorg verandert en dat vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden en verbindingen tussen gemeenten en verzekeraars. We hebben te maken met gezamenlijke opgaven, gezamenlijke opdrachtnemers, maar vooral ook gezamenlijke cliënten en burgers.

De afgelopen jaren hebben we verschillende trajecten opgetuigd om die samenwerking te verbeteren. Dat heeft veel goeds opgeleverd, zowel op landelijk als lokaal niveau. Tegelijkertijd merken we dat er in de praktijk nog flinke verbeterslagen nodig zijn. Zo spelen er nog steeds grensvlakkenkwesties als het gaat om ouderenzorg, de zorg voor mensen met een beperking en ggz.

Daarom hebben we in het kader van het Programma Sociaal Domein een aanvullend traject opgezet. Hierbij richten we ons op de samenwerking tussen zorgverzekeraars, gemeenten en het Rijk.

Wat hebben we al bereikt?

Sinds 2014 werken gemeenten en zorgverzekeraars al informeel samen in het zogenaamde Jongeriusoverleg. Meer hierover lees je op de website www.versterkensamenwerking.nl. Een ander mooi voorbeeld is de samenwerkingsagenda tussen Zorgverzekeraars Nederland en de VNG.

Waar gaan we voor?

Binnen dit traject zetten we landelijke coalities op van gemeenten, zorgverzekeraars, Rijk, zorgaanbieders, cliëntorganisaties en andere stakeholders. Elke coalitie buigt zich over een thema, waarbij het uitgangspunt is: leren van de praktijk. Samen willen we knelpunten oplossen, waarbij het Rijk een belangrijke partij is om doorbraken voor elkaar te krijgen.

Het doel van elke coalitie is om:

  • verder te komen met het versterken van passende zorg in de wijk,
  • meer in te zetten op preventie,
  • verder te komen met de zogenaamde grensvlakkenkwesties en het oplossen ervan en,
  • het sociale en medische domein beter te verbinden.

Waar staan we?

We richten ons op de thema’s ouderen, ggz en preventie. Daarnaast zijn we bezig met het oppakken van knelpunten die spelen bij de bij de overgang van kinderen uit de Jeugdwet naar de wet Langdurige zorg (Wlz). Lees ook het artikel Betere ondersteuning bij afwijzing Wlz.

Extra informatie

Op welke gebieden en hoe werken gemeenten en regio’s met zorgverzekeraars samen? De VNG en ZN brachten, met hulp van adviesbureau AEF, samenwerkingsprojecten en -afspraken in beeld via ‘samenwerkingskaarten’. Lees hierover meer op de website van de VNG.

Wie zijn we?

Meer weten? Neem contact op met trajectregisseurs via info@programmasociaaldomein.nl:

  • José Manshanden, directeur GGD Amsterdam-Amstelland
  • Marieke Kleiboer, directeur Maatschappelijke Ondersteuning, ministerie van VWS
  • Henk Reinen (VWS)