Samen slim slagvaardig kansen creëren voor jongeren

Goede start niet altijd vanzelfsprekend

Veruit de meeste jongeren vinden op eigen kracht en met steun van hun omgeving een plek in de maatschappij. Een goede start is echter niet voor alle jongeren vanzelfsprekend. Ongeveer 155.000 jongeren gaan niet naar school en werken niet. Ongeveer 187.500 jongeren een vorm van jeugdhulp, jeugdreclassering of jeugdbescherming gehad. Zij zijn kwetsbaar in de samenleving, op school en op de arbeidsmarkt.

Bovendien zijn de jongeren van nu de eerste generatie die nadrukkelijk geconfronteerd wordt met een meer flexibele, concurrerende arbeidsmarkt. De flexibiliteit op de arbeidsmarkt maakt kwetsbare jongeren extra kwetsbaar. Participeren is voor hen geen vanzelfsprekendheid. Door dit alles zijn we geneigd om over deze jongeren te spreken in termen van problemen en niet van kansen. Dat is zonde, want in iedereen schuilt talent dat we goed kunnen gebruiken. Jongeren kunnen zelfredzaam worden als zij de juiste steun in de rug krijgen.

Kansen creëren voor kwetsbare jongeren

We moeten kansen creëren voor deze jongeren en dat vraagt een transformatie in het sociaal domein. Voor kwetsbare jongeren zijn de beleidsveranderingen van de afgelopen jaren belangrijk: de Participatiewet, de WMO, de nieuwe Jeugdwet, de invoering van het passend onderwijs en de voorgenomen wijzigingen in de RMC-wetgeving. De schotten tussen verschillende wetten sluiten niet altijd aan op de leefwereld van kwetsbare jongeren.

Om echt anders te gaan werken gaan de ministeries van SZW en OCW, gemeenten, andere betrokken organisaties, vertegenwoordigers van jongeren zelf, wetenschappers en dwarskijkers samen uitvoering geven aan een gemeenschappelijke werkagenda rond dit vraagstuk.

‘Perfecte persoonlijke aanpak’ Apeldoorn en Enschede

Apeldoorn en Enschede zijn al actief met een specifieke aanpak voor jongeren. De leefwereld staat centraal en de ambitie is om een jongere echt verder te helpen met leren en werken. In het programma Sociaal Domein gaan Apeldoorn en Enschede op basis van casuïstiek een innovatieve, methodische aanpak ontwikkelen. Dat gebeurt samen met een kennisinstituut, zodat andere gemeenten en professionals er hun voordeel mee kunnen doen.

Enschede pakt 20 2tot 25 casussen waarop zij ‘de perfecte persoonlijke aanpak’ organiseren. Het gaat hier om complexe casuïstiek. In samenwerking met de jongere wordt een volgende stap gezet in de richting van leren en/of werk. Er is een Actieteam actief waarin diverse disciplines samenwerken en er wordt een verbindingsofficier aangesteld. De gemeente Apeldoorn werkt vanuit de Sluitende Aanpak Jongeren aan de genoemde ambitie. Er is een ‘casus-lab’ waarin diverse disciplines al samenwerken. Gemeente Apeldoorn wil 20 tot 25 casussen inbrengen waar sprake is van schurende regelgeving en Multi problematiek.

De ervaring leert dat in deze situaties 80% van de knelpunten in samenwerking tussen gemeenten en partners opgelost kan worden. Commitment van het rijk is essentieel om ook de laatste 20% (schurende regelgeving) op te lossen.