Eenvoudig maatwerk bij gestapelde problemen

Aanleiding

 

De huidige ondersteuning van kwetsbare inwoners door gemeenten is te complex. Dat geldt vooral bij ingewikkelde persoonlijke/gezinssituaties en bij een stapeling van problemen. De uitvoering kan niet altijd adequaat handelen als gevolg van een groot aantal – bij de oplossing betrokken – partijen, regels, procedures en financieringsbronnen, met ieder eigen belangen en een andere focus. Het resultaat kan zijn dat inwoners te laat de ondersteuning krijgen of niet de goede ondersteuning, die wel nodig is om erger te voorkomen. Inwoners raken dan verder verstrikt in de bureaucratie met ondermeer – naast persoonlijk leed – onnodig hoge kosten als gevolg (zorg, wonen, schulden etc.).

Doelstelling

 

De huidige complexe ondersteuning van kwetsbare burgers te vereenvoudigen zodat een stapeling van problemen en verdere verstrikking in de bureaucratie kan worden voorkomen. Daarmee wordt de dienstverlening en ondersteuning aan inwoners verbeterd en worden de kosten van de overheid teruggedrongen.

Resultaten


Meer preventie door vereenvoudiging van de uitvoering
Een belangrijk onderdeel richt zich op een preventieve uitvoering en het voorkomen van een stapeling van problemen. Veel inwoners die bij de wijkteams in de steden aankloppen hebben te maken met problemen op het terrein van bestaanszekerheid: een slechte woonsituatie, gezondheidsproblemen, schulden en inkomensproblemen. De stress die dat oplevert staat participatie in de weg. Voor bepaalde groepen, die minder bureaucratisch competent zijn, moeten nieuwe arrangementen worden ontwikkeld, zodat mensen bijvoorbeeld niet onbedoeld in de schulden raken. Er gaat gezocht worden naar constructies als vergaand mandaat, blockchain technologieën, etc. Samen met de belangrijkste rijksorganen op dit terrein en met o.a. woningcorporaties, ziektekostenverzekeraars en private partijen.

Leerervaringen doortrekken City Deal Inclusieve Stad
Daarnaast richt Eenvoudig Maatwerk zich op het doortrekken van de leerervaringen die zijn opgedaan bij de City Deal Inclusieve Stad. In verschillende recente rapporten is er op gewezen dat de huidige dienstverlening aan en ondersteuning van kwetsbare burgers te complex is en tot extra problemen kunnen leiden[1]. Een zelfde constatering was voor 5 steden en 4 departementen aanleiding om de City Deal Inclusieve Stad te sluiten (2016-2017). Met als doel o.a. om de wijkteams meer handelingsruimte te geven, kostenbewuster te laten handelen, te laten doen wat nodig is en de sociaal werkers daartoe verdergaand te professionaliseren. Om zodoende een nieuwe balans realiseren tussen de systeemwereld in het sociaal domein en de leefwereld van (kwetsbare) burgers. Deze leerervaringen zullen worden doorgetrokken onder de vlag van “Eenvoudig maatwerk bij ingewikkelde problemen”. Op welke wijze kunnen professionals in de wijk betere ondersteuning bieden binnen de bestaande budgetten. Professionalisering, andere sturing, bekostiging en verantwoording, zijn aspecten die daarbij onder de loep worden genomen.

[1] Zie publicatie van de WRR, “Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid”, april 2017; Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, “Eenvoud loont”, juni 2017