Toke Tom en Antoniek Vermeulen: ‘Er eerder bij zijn, zodat mensen niet in de schulden komen’

Binnen het Programma Sociaal Domein werken gemeenten en Rijk samen om het sociaal domein te versterken. Zodat professionals nog meer van waarde kunnen zijn voor mensen in een kwetsbare positie. In deze rubriek laten we betrokkenen en deskundigen aan het woord over het Programma Sociaal Domein.

Toke Tom

Dit keer spreken we met Toke Tom, trajectregisseur en voorzitter van de programmaraad van het Programma Sociaal Domein, en Antoniek Vermeulen, stedelijk projectleider voor de gemeente Utrecht. Tom en Vermeulen zijn betrokken bij het traject ‘Eenvoudig Maatwerk’, een vervolg van de Citydeal ‘Inclusieve Stad’. Een traject waar 9 gemeenten en 4 ministeries aan verbonden zijn.

Waar gaat het traject ‘Eenvoudig Maatwerk’ over?

‘Dit traject heeft als doel om betere ondersteuning te bieden aan mensen met problemen op meerdere leefgebieden. En dat tegen lagere kosten. Vaak ontstaan die problemen doordat er  een kloof is tussen de complexe leefwereld van mensen en de complexe systeemwereld van de overheid en instanties. Problemen worden daardoor onvoldoende opgelost. Dat willen we verbeteren met dit traject.’

Hoe gaan jullie te werk?

‘Centraal in dit traject staat ‘leren door doen, leren in uitvoering’. Hoe kunnen we het de professionals makkelijker maken om de goede dingen te doen? Als je meer ruimte geeft aan professionals zijn zij beter in staat om goede maatwerkoplossingen te bieden. Dat gaat wel hand in hand met een professionaliseringsslag. Professionals  moeten zich immers bekwaam genoeg voelen die ruimte te pakken. Vanuit dit traject is er dan ook een training gefaciliteerd voor professionals. Daarnaast is er aandacht voor de rode draad in casussen: welke patronen zien we terugkomen? Die informatie gebruiken we om onze eigen organisatie te verbeteren en landelijke knelpunten geven we door aan het Rijk. Voor sommige dingen moeten namelijk structurele oplossingen komen.’

‘Buurtteams hebben een centrale rol in dit traject. Sinds we buurtteams hebben zien we veel scherper hoe binnen één casus de som van instanties en afdelingen zo negatief kan optellen. Professionals lopen tegen de versnippering en verkokering bij verschillende instanties en de overheid aan. Om dit tegen te gaan, hebben we in Utrecht een multidisciplinair team opgericht. In dit team zitten professionals vanuit verschillende domeinen van de gemeente. Dus iemand van werk, inkomen, uitkeringen en wmo-verstrekkingen. Zij hebben allen een mandaat om over hun werkterrein te beslissen. Waar zij vroeger tegenover het buurtteam zaten, zitten ze er nu naast. Er zijn daardoor kortere lijntjes tussen verschillende professionals. En zo kan er meer op maat gewerkt worden.’

Wat zien jullie als grootste uitdaging voor dit traject?

‘We willen de samenwerking met landelijke uitvoeringsinstanties nog meer optimaliseren. Het zou mooi zijn als we een vast contactpersoon hebben bij de landelijke overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst en het CIB (Centraal Invorderings Bureau). Een voorbeeld: we weten dat 20% van de zorgkosten wordt veroorzaakt door de stress die mensen ervaren door het hebben van schulden. Het zou helpen als we hierin nog meer als één overheid opereren. Niet boete op boete stapelen, maar er eerder bij zijn, en zorgen dat mensen niet in de schulden komen.’