Eenvoudig maatwerk bij gestapelde problemen

Hoe werken we beter samen om mensen met meerdere, complexe problemen goed te helpen?

Waar werken we aan?

We zoeken naar doorbraken op casus- lokaal en landelijk niveau om mensen met ‘gestapelde problemen’ – waaronder schulden – beter te helpen. Eén van de experimenten: kwijtschelding van de verhoging van de boete in ruil voor een maatschappelijke tegenprestatie.

Waarom werken we hieraan?

Veel inwoners die bij de wijkteams in de steden aankloppen kennen problemen op het terrein van bestaanszekerheid: een slechte woonsituatie, gezondheidsproblemen, schulden en inkomensproblemen. De stress die dat oplevert staat participatie vaak in de weg.

Deze kwetsbare inwoners hebben hulp nodig, maar de huidige ondersteuning door gemeenten is te complex. De uitvoering kan niet altijd adequaat handelen als gevolg van een groot aantal – bij de oplossing betrokken – partijen, regels, procedures en financieringsbronnen, met ieder eigen belangen en een andere focus.

Hoe werken we hieraan?

Een belangrijk onderdeel van het traject richt zich op een preventieve uitvoering en het voorkomen van een stapeling van problemen. Voor bepaalde groepen zijn nieuwe arrangementen nodig, zodat mensen bijvoorbeeld niet onbedoeld in de schulden raken. We zoeken naar constructies als vergaand mandaat en blockchain technologieën. Samen met de belangrijkste rijksorganen op dit terrein en met bijvoorbeeld woningcorporaties, ziektekostenverzekeraars en private partijen.

Daarnaast trekt Eenvoudig maatwerk de leerervaringen door die zijn opgedaan bij de City deal Inclusieve Stad. Met onder andere als doel om de wijkteams meer handelingsruimte te geven, kostenbewuster te laten handelen, te laten doen wat nodig is en de sociaal werkers daartoe verdergaand te professionaliseren.

Om dit alles bereiken, organiseren we werkbezoeken en thema- en reflectiebijeenkomsten. Het Instituut voor Publieke Waarden hield een topklas over maatwerk (www.publiekewaarden.nl) . Ook is er Integraal Werken in de Wijk (www.integraalwerkenindewijk.nl): een samenwerking tussen kennisinstituten. Die helpt om resultaten vergelijkbaar te maken en opbrengsten in beeld te brengen. Daarnaast werken we samen met het programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens: www.maatwerkmultiprobleemhuishoudens.nl

Waar gaan we voor?

We zorgen voor betere dienstverlening en ondersteuning aan inwoners, en we dringen de kosten voor de overheid terug.

Wie doen mee?

De gemeenten:

 • Leeuwarden
 • Tilburg
 • Enschede
 • Den Haag
 • Amsterdam
 • Delft
 • Utrecht
 • Zaanstad

Waar staan we?

Tot nu toe zijn er doorbraken op deze punten:

 1. Leren doen wat nodig is: experimenteren met verdiept maatwerk
 2. Slim met geld en gegeven: samenwerking met Zorg & Veiligheid in onderzoek naar aandachtshuishoudens.
 3. Lees het verslag ‘Kijk goed wat nodig is en zet tijdig stevige hulp in’ van de workshop over Eenvoudig maatwerk tijdens het Divosa Najaarscongres 2018.
 4. Uit de geldzorgen: knelpunten aanpakken met landelijke uitvoeringsorganisaties (onder meer bredere aandacht voor het CJIB-experiment rond maatschappelijke tegenprestatie)
 5. In 2019 en 2020 organiseerden we diverse bijeenkomsten over hoe de deelnemende gemeenten het maatwerkbudget inzetten. Lees het artikel over de verschillen tussen gemeenten. In een zogeheten topklas onderzoeken we samen welke patronen er zijn bij inzet van eenvoudig maatwerk en of er wellicht aanpassing van wet- en regelgeving nodig is.
 6. Najaar 2019 lanceerden we het platform Mooi Maatwerk op www.1sociaaldomein.nl. Het platform bundelt casussen waar gemeenten maatwerk inzetten. Sociaal werkers kunnen er kennis opdoen en (oplossingen voor) casussen delen als zij vastlopen binnen reguliere kaders en wegen bij hulp aan kwetsbare mensen.> Naar het platform
 7. Lees de artikelen onderaan deze pagina die zijn verschenen over maatwerk en het organiseren en legitimeren ervan

Slot en doorstart

Carry Goedhart, directeur Participatie en Decentrale voorzieningen bij het ministerie van SZW, nam 24 juni 2020 het eerste Maatwerk Magazine in ontvangst. Dat gebeurde tijdens de slotbijeenkomst van de City Deal Eenvoudig Maatwerk die live werd uitgezonden vanuit de Balie in Amsterdam.

Het Maatwerk Magazine is een gezamenlijke uitgave van Agenda Stad en het Programma Sociaal Domein. Tijdens de bijeenkomst presenteerde het Instituut voor Publieke Waarden het zogeheten Maatwerk Manifest

30 juni 2021 verscheen het tweede Maatwerk Magazine, waarin meer aandacht is voor het vinden van structurele oplossingen voor patronen in maatwerk. Dit magazine verscheen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst, dit keer in Mazreb in Amsterdam.

De City Deal is wegens succes verlengd! Ook de gemeente Rotterdam is toegetreden.

Wil je het magazine ontvangen? Stuur dan een mail.

Meer weten?

Neem contact op met Annefleur Siebinga (annefleur.siebinga@gmail.com)