Hoe werken we beter samen om mensen met meerdere, complexe problemen goed te helpen?

Waar werken we aan?

We zoeken naar doorbraken op casus- lokaal en landelijk niveau om mensen met ‘gestapelde problemen’ – waaronder schulden – beter te helpen. Eén van de experimenten: kwijtschelding van de verhoging van de boete in ruil voor een maatschappelijke tegenprestatie.

Waarom werken we hieraan?

Veel inwoners die bij de wijkteams in de steden aankloppen kennen problemen op het terrein van bestaanszekerheid: een slechte woonsituatie, gezondheidsproblemen, schulden en inkomensproblemen. De stress die dat oplevert staat participatie vaak in de weg.

Deze kwetsbare inwoners hebben hulp nodig, maar de huidige ondersteuning door gemeenten is te complex. De uitvoering kan niet altijd adequaat handelen als gevolg van een groot aantal – bij de oplossing betrokken – partijen, regels, procedures en financieringsbronnen, met ieder eigen belangen en een andere focus.

Hoe werken we hieraan?

Een belangrijk onderdeel van het traject richt zich op een preventieve uitvoering en het voorkomen van een stapeling van problemen. Voor bepaalde groepen zijn nieuwe arrangementen nodig, zodat mensen bijvoorbeeld niet onbedoeld in de schulden raken. We zoeken naar constructies als vergaand mandaat en blockchain technologieën. Samen met de belangrijkste rijksorganen op dit terrein en met bijvoorbeeld woningcorporaties, ziektekostenverzekeraars en private partijen.

Daarnaast trekt Eenvoudig maatwerk de leerervaringen door die zijn opgedaan bij de City deal Inclusieve Stad. Met onder andere als doel om de wijkteams meer handelingsruimte te geven, kostenbewuster te laten handelen, te laten doen wat nodig is en de sociaal werkers daartoe verdergaand te professionaliseren.

Om dit alles bereiken, organiseren we werkbezoeken en thema- en reflectiebijeenkomsten. IPW hield een topklas over maatwerk. Ook is er Integraal Werken in de Wijk (IWW): een samenwerking tussen kennisinstituten. Die helpt om resultaten vergelijkbaar te maken en opbrengsten in beeld te brengen.

Waar gaan we voor?

We zorgen voor betere dienstverlening en ondersteuning aan inwoners, en we dringen de kosten voor de overheid terug.

Wie doen mee?

De gemeenten:

 • Leeuwarden
 • Tilburg
 • Enschede
 • Den Haag
 • Amsterdam
 • Delft
 • Utrecht
 • Zaanstad

Waar staan we?

Tot nu toe zijn er doorbraken op deze punten:

 1. Leren doen wat nodig is: experimenteren met verdiept maatwerk
 2. Slim met geld en gegeven: samenwerking met Zorg & Veiligheid in onderzoek naar aandachtshuishoudens.
 3. Lees het verslag ‘Kijk goed wat nodig is en zet tijdig stevige hulp in’ van de workshop over Eenvoudig maatwerk tijdens het Divosa Najaarscongres 2018.
 4. Uit de geldzorgen: knelpunten aanpakken met landelijke uitvoeringsorganisaties (onder meer bredere aandacht voor het CJIB-experiment rond maatschappelijke tegenprestatie)
 5. Begin 2019 organiseerden we diverse bijeenkomsten over hoe de deelnemende gemeenten het maatwerkbudget inzetten. Lees het artikel over de verschillen tussen gemeenten. In een zogeheten topklas onderzoeken we samen welke patronen er zijn bij inzet van eenvoudig maatwerk en of er wellicht aanpassing van wet- en regelgeving nodig is.

Extra informatie

Publicatie van de WRR, “Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid”, april 2017; Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, “Eenvoud loont”, juni 2017

Meer weten?

Neem contact op met Annefleur Siebinga (annefleur.siebinga@gmail.com)