Sturen op kwaliteit

Competenties voor goed opdrachtgeverschap

Gemeenten zijn bezig met het vormgeven van een duurzaam lokaal zorg- en ondersteuningsstelsel dat beter aansluit bij de behoeften en kenmerken van hun inwoners en hun betrokkenheid daarbij. Gemeenten vervullen daarbij een combinatie van rollen, o.a. de rol van regisseur en opdrachtgever. Om deze rollen goed te kunnen vervullen vraagt dit juiste kwaliteiten, competenties, kennis en vaardigheden op gemeentelijke en ook (boven-)regionaal niveau.

Leer- en ontwikkeltrajecten voor directeuren

Het doel van dit traject is om te ontdekken, leren en vorm te geven wat er nodig is om een goede gemeentelijke opdrachtgever te zijn. Ligt de aandacht bij gemeenten nu nog vaak op de instrumenten aanbesteding en subsidiëring, vanuit de bedoeling van de decentralisaties verdient het sturen met kwaliteit meer aandacht.

Binnen dit traject worden leer- en ontwikkeltrajecten gestart voor directeuren en (strategische) medewerkers van gemeenten. Zij gaan in gesprek over thema’s die spelen op het gebied van het sturen op kwaliteit en opdrachtgeverschap, wisselen goede en minder goede ervaringen uit en destilleren hier samen de goede sturingspraktijken uit of ontwikkelen deze tijdens de bijeenkomsten. Ook wordt gekeken naar vraagstukken die belemmerend werken en wordt gezocht naar oplossingen hiervoor.

Verdiepen kennis en inzichten contractering

In het kader van dit traject is er ook aandacht voor het verdiepen en verder ontwikkelen van kennis en inzichten over contractering in de meest brede zin. Daarin speelt ook het kenniscentrum Kennis- en Ontwikkelcentrum sociaal domein een rol. Zij zijn erop gericht gemeenten zodanig te ondersteunen dat in 2020 contractering in het sociaal domein geen groot issue meer is.