Basis van de arbeidsmarkt

Hoe helpen we mensen met een uitkering aan het werk in verpleeghuizen en dringen we tegelijk het tekort aan personeel in de zorg terug?

Waar werken we aan?

We rusten mensen aan de basis van de arbeidsmarkt toe op een nieuwe functie. Zij worden opgeleid voor een ‘aandachtsbaan’ in een zorgorganisatie. Zij ontlasten zorgprofessionals in verpleeghuizen. Tegelijk geven zij ouderen in verpleeghuizen de aandacht die zij nodig hebben.

Waarom werken we hieraan?

De zorg, met name de ouderenzorg, heeft de komende jaren veel mensen nodig. Vooral aan functies aan de ‘zachte’ kant van het beroep is groeiende behoefte: personeelsleden die tijd, rust en aandacht voor hun cliënten hebben. Tegelijkertijd willen veel inwoners die nu aan de zijlijn staan, graag in de zorg aan de slag. Denk aan mensen in de bijstand, nieuwe Nederlanders (statushouders) en (jonge) inwoners die uitstromen uit vso-, mbo-, en hbo- opleidingen.

In de verschillende projecten binnen gemeenten zijn we aan de slag met:

  • nieuwe functieprofielen/banen,
  • maatwerk voor inwoners die een beroep doen op zorg,
  • zorgaanbieders prikkelen tot innovatie en het organiseren van de goede prikkels.

Als resultaat zien we dat meer mensen aan de slag gaan in de zorg.

Hoe werken we hieraan?

Samen leren, ontwikkelen en versnellen staan in het project centraal. Gemeenten gaan inzien hoe ze zorgaanbieders kunnen prikkelen om de nieuwe banen te creëren. Zorgaanbieders gaan hierdoor beter maatwerk bieden. Daarnaast krijgen gemeenten er zicht op hoe ze inwoners in re-integratietrajecten naar de nieuwe functies kunnen leiden. Denk daarbij aan opleidingen, matching, wegnemen van institutionele blokkades, meer regelruimte en het organiseren van goede prikkels.

Het landelijke projectteam komt elke vier weken bij elkaar in een besloten leergroep. Hierin delen we kennis en formuleren we gezamenlijk systeem- en doorbraakvragen.

Waar gaan we voor?

Meer mensen gaan aan de slag in de zorg. Zij ontlasten en ondersteunen (overbelaste) zorgverleners, en cliënten en patiënten krijgen meer aandacht.

Hieronder staan de zes gemeenten en wat zij kiezen als focus in het landelijke project:

  • Enschede: het vraagstuk van (zorg)werkgevers over personeel, CAO problemen en niveau van verzorgenden. De gemeente wil graag met zorgpartners werken aan toeleiding van statushouders en bijstandsgerechtigden naar zorgbanen en verbinding met de wijk
  • DEAL-gemeenten: (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum): in de aanloop naar de fusie werken fusiegemeenten gezamenlijk aan de scholing en inzetten van (eigen) dorpsbewoners in de zorg. Ze proberen om bijstandsgerechtigde moeders die als vrijwilliger in zorg werken, toe te leiden naar betaalde banen. Daarnaast zetten ze in op BBL (niveau 1/2) trajecten voor jonge getalenteerde zorgverleners
  • Leiden: screening en matching van geschikte kandidaten om in de zorg te werken, in samenwerking met werkgevers en opleiding (rot). Gezamenlijk optrekken bij gedeelde zorg over arbeidsmarktproblematiek, verbinding met inburgering en opleiding van statushouders
  • Tilburg: match arbeidsmarkt zorg en (langdurig) uitkeringsgerechtigden
  • Zoetermeer: naast brede focus, ook focus op 50+ vrouwen in bijstand, die in huiskamerfuncties in verpleeghuizen gaan werken. Blijven volgen (afgeronde) pilot met zorgverzekering over integraal handelen en verantwoorden in zorg aan huis
  • Zaanstad: zorgaanbieders prikkelen om te innoveren en samen te werken aan duurzame aandachtbanen; verbinden en inspireren op bestaande initiatieven van werkgevers in de zorg, inspiratie Zoetermeer pilot toepasbaar maken in Zaanstad

Wie doen mee?

Gemeenten

Enschede, Leiden, Zaanstad, Zoetermeer, Regio Deal (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum), Tilburg.

Ministeries

Ministeries van BZK, VWS, SZW en OCW.

Overige organisaties

VNG, Divosa, landelijke werkgeversorganisatie Zorg, landelijke MBO-raad, zorgverzekeraars, UWV.

Wat hebben we onder andere bereikt?

We brachten in kaart met betrokken partijen hoe we in Nederland structureel aandachtbanen kunnen realiseren. Zo onderzochten we of verpleeghuizen de middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor aandachtbanen en op- en toeleiding mogen inzetten. Dit leek namelijk niet vanzelfsprekend omdat het om banen gaat waar geen zorgdiploma voor nodig is. Daarvoor werd in de regio Holland Rijnland in 2018 een overleg met ministeries en regionale stakeholders georganiseerd over de vraag: hoe betalen we de aandachtbanen en de toeleiding? Ook het antwoord op die vraag deelden we met onze stakeholders.

In dit document kun je meer lezen over wat er nodig is om aandachtbanen te realiseren. Wat zijn de leermomenten, tips en doorbraken tot nu toe (zomer 2019) ?

Lees de reportage: Meer aandacht voor ouderen, minder mensen met een uitkering.

Meer weten?

Neem contact met ons op!