200 miljoen van kabinet voor 'Steunpakket welzijn corona'

Het kabinet stelt 200 miljoen euro extra beschikbaar voor een maatschappelijk steunpakket gericht op sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Het geld wordt verdeeld over gemeenten. 

Het pakket richt zich jongeren en kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking of psychische problematiek en eenzame ouderen. Ook is er aandacht voor de mentale vitaliteit van werkend Nederland. Voor het steunpakket wordt samengewerkt in een brede coalitie van rijksoverheid, gemeenten, landelijke en lokale organisaties, vrijwilligers en professionals.

Psychische klachten, minder gezondheid

Psychische klachten zijn toegenomen door de coronacrisis. Ook bewegen mensen minder, terwijl een gezonde leefstijl juist belangrijk is in coronatijd. Het steunpakket richt zich op het dempen van deze negatieve gevolgen van de crisis en het voorkomen van structurele gezondheidsschade.

Een groot deel van het bedrag zal via gemeenten terechtkomen bij lokale initiatieven. Een beperkt deel wordt landelijk ingezet zoals uitbreiding van de aanpak ‘Een tegen eenzaamheid’. De komende tijd wordt dit pakket verder uitgewerkt met de betrokken maatschappelijke partners.

Jeugd

Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor hun mentaal welzijn. Daarom komen er activiteiten d om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken. Ook komen er meer mogelijkheden voor jongeren en jongvolwassenen om via hulplijnen en chats om over hun problemen te praten.

Kwetsbare groepen

Voor eenzame ouderen komen er meer activiteiten die zorgen voor meer contact, meer helpende handen en een alternatieve dagbesteding. Denk aan vrijwilligers die huisbezoeken doen bij ouderen. Voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn en mensen met een (verstandelijke) beperking komt meer ruimte voor ambulante begeleiding en toegankelijke informatie over wat wel en niet veilig is.

Leefstijl

In coronatijd is het belangrijker dan ooit om genoeg te bewegen en gezond te leven. Daar komt een landelijke publiekscampagne voor. Via gemeenten versterkt dit steunpakket initiatieven als buurtsportcoaches en gezond eten en meer bewegen op school. Gemeenten krijgen meer ruimte om lokaal in te zetten op gezonde activiteiten. 

Onderwijs

Tot slot werkt het kabinet hard aan het Nationaal Programma Onderwijs waarin het welzijn en de mentale gezondheid van scholieren en studenten vooropgesteld wordt, om zo in een vroeg stadium ernstiger problemen te voorkomen. 

Lees meer op rijksoverheid.nl