Discussienota JZJP: Preventie, groot denken maar klein - en beter - doen

De afgelopen jaren heeft het begrip gezondheid een andere invulling
gekregen. Het begrip positieve gezondheid is een leidend principe geworden in het denken over gezondheid: waarbij we breder kijken naar gezondheidsvraagstukken. Met deze bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Tegelijkertijd zijn met een andere visie zijn ook rollen en verantwoordelijkheden veranderd. Het doel is om mensen te helpen zo lang mogelijk gezond te blijven. De nadruk op preventie staat dus centraal. Het landelijk programma de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZJP) stelde een discussienota op met als boodschap: we moeten serieuze stappen maken als het gaat om preventie!

Logo 'De Juiste Zorg op de Juiste Plek'
©JZJP
De zorg moet zich voorbereiden op grote veranderingen. Dat vraagt om samenwerken en kennisdelen met creativiteit en lef. Er is een nieuwe manier van denken en werken nodig. Uit dit besef is de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZJP) ontstaan: een beweging van partijen in de zorg en ondersteuning om het dagelijks functioneren van de mens weer centraal te stellen en de zorg toekomstbestendig te maken.

JZJP maakt deel uit van Programma Sociaal domein: het gaat over samenwerking tussen zorgverzekeraars, Rijk en gemeenten.

Discussienota: preventie als succesfactor, hoe zorgen we daar samen voor?

Om te werken aan een toekomstbestendig stelsel moeten we investeren in een duurzame en domeinoverstijgende beweging gericht op het bevorderen van gezondheid en terugdringen van gezondheidsverschillen. Maar hoe doen we dat, preventie hoger op de prioriteitenlijst zetten? Dat moet niet alleen lokaal, maar landelijk. Hiertoe dienen de huidige knelpunten opgelost te worden: daarvoor moeten we domeinoverstijgend samenwerken, de vrijblijvendheid in deze samenwerking moet eraf, de rolverdeling moet helder zijn, effectiviteit moet inzichtelijk worden gemaakt en er moet structurele financiering komen. Benieuwd naar hoe we dat concreet met elkaar kunnen vormgeven? Je leest het in de dicussienota.

Deze notitie is opgesteld ten behoeve van - en als prikkeling voor - het gesprek over inzet op preventie en de rol van partijen zoals gemeenten, zorgverzekeraars en VWS hierbij. In de NDSD-sessie van 12 juni 2020 diende het als onderlegger voor het gesprek over wat nodig is om steviger in te zetten op preventie. Op basis van dit gesprek is de laatste twee paragrafen toegevoegd over welke stappen nodig zijn (beschouwing AEF).


Deze notitie richt zich op de randvoorwaarden om duurzaam en domeinoverstijgend (samen) te werken aan preventie. De centrale vraag hierbij is ‘hoe kunnen we investeren in een duurzame en domeinoverstijgende beweging gericht op preventie?’ Gemeenten - in het bijzonder gemeentedirecteuren - zorgverzekeraars en VWS hebben hier een belangrijke rol in.