Gezocht! Landelijke netwerksecretaris Programma Sociaal Domein

In het Programma Sociaal Domein (PSD) werken we als gemeenten en Rijk samen aan een sterk sociaal domein. We werken aan doorbraken op domeinoverstijgende vraagstukken. Vanuit de lokale praktijk en met betrokken landelijke programma’s/gremia.

Het PSD is in 2017 gestart met 16 thema’s waar ministeries, gemeenten, VNG en Divosa met andere betrokkenen aan werken. Hierbij gaat het om thema’s als privacy, zorg & veiligheid en maatwerk, met als doel: (kwetsbare) mensen beter helpen.

De komende periode wordt geïnvesteerd in de netwerkfunctie van het Programma Sociaal Domein: het verbinden en activeren van mensen/partijen om op urgente thema’s te werken aan een toekomstbestendig sociaal domein.

We richten ons op een aantal inhoudelijke thema’s (actielijnen). Momenteel gaat het onder andere om wonen voor kwetsbare groepen, sturing vanuit de gemeenten, bestaanszekerheid, maatwerk en onderwijs - zorg.

De programmaraad met directeuren vanuit gemeenten en Rijk heeft aangegeven de netwerkfunctie van het Programma Sociaal Domein op lange termijn waardevol te vinden. In elk geval tot 2022 en waarschijnlijk daarna. Met deze duurzame voortzetting van het Programma Sociaal Domein past ook een duurzame investering in een netwerksecretaris die deze samenwerking begeleidt.

Om deze volgende stap te kunnen zetten, zijn wij op zoek naar een:

Stevige netwerksecretaris (24 uur per week)

De functie is op schaal 13-niveau. De netwerksecretaris komt bij voorkeur in dienst bij Divosa (in eerste instantie tot 2022) of wordt aangesteld als zzp’er met een tarief vergelijkbaar met functioneren op schaal 13-niveau.

Profiel

Als landelijk netwerksecretaris ben je in staat om de volgende fase te leiden: van programma naar partnerschap. Je draagt bij aan een vernieuwingsbeweging in de samenwerking tussen en binnen gemeenten en Rijk. In de context van (soms taaie) domeinoverstijgende vraagstukken in het sociaal domein zorg jij voor energie, inspiratie en beweging. Je overziet het grotere geheel en dringt snel door tot de kern. Dit doe je niet zelf, maar in verbinding met betrokkenen. Je zorgt dat belangrijke vragen en knelpunten op de juiste tafels komen en bent vormgever op inhoudelijke vraagstukken.

Je bent goed doordrongen van de ontwikkelingen in het sociaal domein in het algemeen, en doelstellingen van de transformatie in het bijzonder. Als landelijk netwerksecretaris schakel je moeiteloos tussen het duiden van kwesties naar het

formuleren van mogelijke oplossingsrichtingen. Je bent een volwaardige gesprekspartner voor directeuren van gemeenten, het Rijk en andere betrokken partijen.

Taken

▪ Je geeft invulling aan de inhoudelijke vraagstukken (‘actielijnen’) die door de Programmaraad worden benoemd. Je agendeert zelf ook proactief thema’s die je uit de (lokale) praktijk hoort.

▪ Je zorgt voor beweging en verbinding op inhoudelijke vraagstukken, onder andere door bijeenkomsten te organiseren. Je zorgt dat hierop wordt doorgepakt om echt impact te realiseren.

▪ Je creëert een inspirerende leeromgeving voor directeuren van gemeenten en Rijk en organiseert de programmaraden.

▪ Je onderhoudt contacten met de directeuren van gemeenten en Rijk en hun rechterhanden.

▪ Je denkt met de trajecten die worden afgerond mee over een goede borging en het delen van hun opbrengsten.

▪ Je stuurt het communicatieteam aan dat o.a. de website, social media, een magazine en het podcastkanaal verzorgt.

▪ Je vertegenwoordigt het Programma Sociaal Domein op bijeenkomsten en vergaderingen met netwerkpartners. Je bent goed in staat om het PSD-gedachtegoed uit te dragen.

Competenties

▪ Je hebt rijke ervaring en een uitgebreid netwerk in het sociaal domein en aanpalende domeinen (zoals zorg en veiligheid).

▪ Je bent goed thuis in de wereld van gemeenten, Rijk en veldpartijen.

▪ Je bent inhoudelijk gedreven en beschikt over visie wat nodig is voor een sterk sociaal domein.

▪ Je hebt een aanstekelijke motivatie om de leefwereld van inwoners centraal te stellen.

▪ Je wordt getypeerd als proactief en enthousiasmerend.

▪ Je bent een verbinder, die erop gericht is mensen op een constructieve manier met elkaar in gesprek te brengen.

▪ Je bent goed in staat om draagvlak te creëren en politiek sensitief.

▪ Je kan omgaan met een grote mate van zelfstandigheid en veel ruimte om zowel het programma als jouw functie invulling te geven.

Interesse?

Sollicitaties kunnen t/m 10 januari 2020 naar info@programmasociaaldomein.nl worden gestuurd.

Voor vragen over de vacature kan contact worden opgenomen met de huidige programmaleider Sanne van Eerden (06-10812362, info@programmasociaaldomein.nl).